CONVENANT DIGITAAL BEWUSTZIJN ONLINE LEEFOMGEVING

AMSTERDAM

SAMENWERKING

Teken ook het convenant

Ik wil meer weten

TEAM

Het ondersteunende team groeit!

Ik ben graag betrokken

BIJDRAGEN

Ontdek meer kansen om bij te dragen op digitale mensenrechten en het convenant op het platform

Digital Rights Day


SPOTLIGHT

VERTEL ME ALLES - 25 april 2024

Op 25 april gingen jongeren uit Amsterdam West in gesprek over de online leefwereld samen met Stadsdeel voorzitter Amsterdam West Fenna Ulichki en DOCK directeur Monique Kuik. Middels verschillende stellingen deelden jongeren hun ervaringen en meningen. Voel je je online veilig om te delen wat je denkt? En als je online een foto van jezelf plaatst, geef je anderen dan het recht deze foto te delen zonder jouw toestemming? Een bevlogen avond met verschillende perspectieven waarbij het luisteren naar elkaar centraal stond.


Digital Rights House Lecture - 10 april 2024

Op 10 april heeft Munish Ramlal, Ombudsman Metropool Amsterdam, de eerste Digital Rights House Lecture uitgesproken. Tijdens een speciaal moment in de Zuiderkerk in Amsterdam sprak Ramlal zijn lezing uit voor zo’n 135 genodigden. 


VERTEL ME ALLES - 4 maart 2024

Op 4 maart gingen vertegenwoordigers van verschillende jongerenwerk en welzijns organisaties in Amsterdam in gesprek met de Ombudsman metropool Amsterdam, Munish Ramlal over het belang van luisteren naar burgers en de impact van digitalisering op de maatschappij.

VERTEL ME ALLES - 24 januari 2024

Op 24 januari 2024 vond de Vertel Me Alles sessie plaats in Amsterdam Zuidoost waarbij we in gesprek gingen samen met jongeren, jongeren-en-welzijnswerkers en partners over onze online leefwereld in de context van het jongeren-en-welzijnswerk. Deze sessie vond in samenwerking met Venzo/Swazoom plaats.

Nieuwe partij tekent het convenant

Nog een partij heeft zich aangesloten bij het convenant. Samen zetten we ons in voor digitaal bewustzijn!

De volgende partij heeft bijgetekend:

> Cybersoek

VERTEL ME ALLES - 14 december 2023

Op 14 december 2023 gingen we in gesprek met Wethouder Marjolein Moorman en Bestuursvoorzitter Stichting ZAAM Jeanneke van Meulebrouck tijdens de 'Vertel me alles' sessie op het Huygens College in Amsterdam

Nieuwe partijen tekenen het convenant

De eerste nieuwe partijen hebben zich aangesloten bij het convenant. Ook deze partijen gaan zich inzetten voor digitaal bewustzijn!

De volgende partijen hebben bijgetekend:

> Ombudsman Metropool Amsterdam

> Mensrijk

> You are Your profile


Digitaal bewustzijn en de online leefomgeving van jongeren

Op 29 september 2023 vond er een programma plaats in Pakhuis de Zwijger waarbij we in gesprek gingen over 'Digitaal bewustzijn en de online leefomgeving van jongeren'. Kijk een deel van het programma hier terug.

VERTEL ME ALLES - 17 juli 2023

Op 17 juli 2023 gingen we in gesprek met Wethouder Alexander Scholtes tijdens de 'Vertel me alles' sessie in Jeugdcentrum Anansi

NIEUWSBERICHT

v.l.n.r. Solange Jacobsen, Jake Blok, Laya Leysner, Daan van Hooff en wethouder Alexander Scholtes v.l.n.r. Solange Jacobsen, Jake Blok, Laya Leysner, Daan van Hooff en wethouder Alexander Scholtes

NIEUWS - NL


Amsterdam, 21 juni 2023 - Start ‘Convenant Digitaal Bewustzijn Online Leefomgeving’ in Amsterdam

Steekwoorden: Digitale mensenrechten, samenwerking, digitaal bewustzijn, jongeren, jong volwassenen, Samen voor Jongeren Amsterdam, de samenwerkende jongerenwerk- en veldwerkorganisaties in Amsterdam, onderwijs, ZAAM, Digital Rights House, gemeente Amsterdam, Wethouder Digitale Stad Alexander Scholtes

———————

DIGITAAL BEWUSTZIJN BELANGRIJK VOOR ALLE AMSTERDAMMERS

Op 21 juni 2023 in Amsterdam, is het convenant ‘Digitaal Bewustzijn Online Leefomgeving’ ondertekend door de volgende organisaties: Samen voor Jongeren Amsterdam, de samenwerkende jongerenwerk- en veldwerkorganisaties in Amsterdam, de 23 scholen die deel uitmaken van stichting ZAAM, de gemeente Amsterdam en Digital Rights House.

Op het Tolhuistuin terrein in Amsterdam tijdens MozFest House, een bijeenkomst gericht op oplossingen voor Internet Health en betrouwbaar AI, werd het convenant ondertekend. Namens de gemeente Amsterdam tekende Wethouder Digitale Stad Alexander Scholtes.

Partijen die deelnemen aan het convenant hebben de ambitie om zelfstandig en/of in gezamenlijkheid digitaal bewustzijn te stimuleren van alle Amsterdammers. De focus is op het creëren van een veilige en leuke digitale leefwereld voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Naast het stimuleren van digitaal bewustzijn, wordt er gewerkt aan de totstandkoming en uitvoering van de agenda voor digitale mensenrechten in Amsterdam zodat samen ervoor wordt gezorgd dat digitaal bewustzijn op de agenda blijft.

In de avond van vrijdag 29 september aanstaande zal er in Pakhuis de Zwijger een interactieve sessie plaats vinden met alle deelnemende partijen en een grote groep jongeren met als doel om samen een stap voorwaarts te maken. Op deze avond zullen jongeren hun ideeën delen hoe in hun ogen in de actie te komen op het gebied van ondermeer identiteitsontwikkeling, weerbaarheid en inclusie. Tevens is dit het moment dat de eerste jongeren ambassadeurs van het convenant worden bekend gemaakt.

De ambities zijn groot en noodzakelijk. Derhalve is samenwerking essentieel. Periodiek is het mogelijk om aan te sluiten bij het convenant door als organisatie het convenant te ondertekenen.

—————

Meer over Convenant Digitaal Bewustzijn Online Leefomgeving

Voor meer informatie:


>URL: https://digitalrightshouse.org/convenant-digitaal-bewustzijn-online- leefomgeving


Meer over Digital Rights House

Digital Rights House Amsterdam doet onafhankelijk onderzoek naar de status van de bescherming van de digitale rechten van burgers (mensenrechten), maakt rapportages, geeft gevraagd en ongevraagd (kritisch opbouwend) advies over de bescherming van de digitale rechten van de burgers ten aanzien van het beleid van de gemeente Amsterdam, deelt kennis met betrekking tot de bescherming van digitale rechten van burgers en organiseert events met betrekking tot het voorgaande.

>URL: https://digitalrightshouse.org/amsterdam


>Voor direct contact: Rosa Louwerse | rosa@digitalrightshouse.org

MEER INFORMATIE

DIGITAAL BEWUSTZIJN BELANGRIJK VOOR ALLE AMSTERDAMMERS

Steeds meer gaat digitaal. Voor inwoners biedt digitaal meedoen allerlei mogelijkheden, waaronder een baan zoeken, een opleiding volgen, het opbouwen en onderhouden van een netwerk, het opzoeken van informatie en het bijhouden van overheidszaken. Deze digitalisering is niet meer weg te denken en brengt positieve veranderingen met zich mee. Tegelijkertijd zorgt deze digitalisering voor uitdagingen. Een grote groep mensen kan deze digitale ontwikkelingen niet bijhouden. In Amsterdam werken we daarom aan digitale inclusie: iedereen moet mee kunnen doen in de digitale samenleving. Hiervoor is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot die wereld en de vaardigheden heeft om hiermee te werken. Daar houdt het echter niet op. Het is zeker ook van belang dat inwoners zich niet enkel bewust zijn van de kansen, maar ook van de risico’s die deze digitalisering met zich meebrengt. Dat noemen we digitaal bewustzijn. Dit convenant richt zich in eerste instantie tot kinderen, opgroeiende jongeren en volwassen van de leeftijd van 0 t/m 32. Deze groep heeft vanuit de leefgebieden thuis, school en straat in grote mate toegang tot de digitale leefwereld. Online kan worden gezien als het 4e socialisatiedomein (leefgebied) en/of dat online zijn een belangrijk onderdeel van ieders leefomgeving is. Hoe meer partijen zich aansluiten bij het convenant zal de doelgroep breder worden. Naast de kansen die online zijn met zich meebrengt zijn er ook risico’s te onderscheiden. De risico’s kunnen ondermeer worden verdeeld in drie hoofddomeinen: identiteitsontwikkeling, weerbaarheid en inclusie.

Identiteitsontwikkeling

De leeftijdsperiode van 0 t/m 32 is een cruciale periode voor identiteitsontwikkeling. Deze ontwikkeling vindt in aanzienlijke en toenemende mate ook plaats in de digitale leefwereld. In de digitale leefwereld kunnen situaties ontstaan waarbij de juiste voorwaarden ontbreken voor een positieve identiteitsontwikkeling. Voorbeelden van voorwaarden zijn: gezonde opvattingen en duidelijke normen, positieve binding met positieve rolmodellen, kansen voor participatie, ruimte om vaardigheden te leren en individuele karakteristieken (NJI 2018). Het ontbreken of vervorming van deze voorwaarden kunnen een negatieve impact hebben op identiteitsontwikkeling en zodoende op het sociaal-emotionele welbevinden.

Weerbaarheid

Zoals in de universele rechten van de mens is te lezen, heeft eenieder recht op veiligheid en bescherming. Voor kinderen is een veilige leefomgeving een voorwaarde om gezond tot volwassendom te komen. In de digitale leefomgeving blijkt de leeftijdsgroep van 0 t/m 32 een kwetsbare groep voor veiligheidsrisico’s zoals onder andere online pesten, privacyschending, discriminatie, misbruik en online aanzet tot (online) geweld of criminaliteit. De afgelopen decennia is er geïnvesteerd in de preventie van onveilige situaties. De digitale wereld volledig veilig maken, is een mooi streven. Echter, ook de digitale wereld zal evenals andere leefgebieden altijd een plek zijn waar onveiligheid ontstaat door onderliggende problematiek zoals armoede en ander maatschappelijke problematiek. De gebruikers van het internet zullen derhalve voldoende weerbaar uitgerust moeten zijn om zich ook gezond en veilig online te kunnen begeven.

Inclusie

Iedereen dient toegang te hebben om mee te kunnen doen. Daarnaast is kunnen omgaan met technologie het nieuwe ‘lezen en schrijven.’ Als je de taal van de digitale samenleving niet beheerst, zul je: minder of niet actief kunnen participeren in de maatschappij, de kansen die het biedt onvoldoende benutten, een hoger risico lopen slachtoffer te worden van cybercrime. Gesteld kan worden dat bij het onvoldoende leren van dit nieuwe ‘lezen en schrijven’ een nieuw soort analfabetisme dreigt. Alle Amsterdammers, met in eerste instantie de focus op de leeftijdsgroep 0 t/m 32, hebben niet alleen recht op voldoende toegang tot devices en ondersteunend materiaal om veilig online te kunnen gaan. Ook de juiste kennis, vaardigheden en attitude vergroten inclusie.

Ambitie

In Amsterdam moet iedereen mee kunnen doen in de (digitale) samenleving, op een veilige, gezonde en verantwoorde manier. Naast digitale toegankelijkheid, digitaal bezit en digitale vaardigheden, betekent dit ook dat inwoners weten wat het betekent om deel te nemen aan die digitale wereld. In de ideale situatie weten alle Amsterdammers wat voor hen de kansen zijn van de digitale wereld, zijn ze met de juiste bagage uitgerust om online te zijn en begrijpen ze de risico’s die ze kunnen lopen. Ze weten bovendien wat ze kunnen doen om kansen te benutten en hoe ze zichzelf en anderen kunnen beschermen om geen schade op te lopen.

Partijen die deelnemen aan het convenant hebben de ambitie om zelfstandig en/of in gezamenlijkheid digitaal bewustzijn te stimuleren van alle Amsterdammers en de directe belanghebbenden van hun respectievelijke organisatie in het bijzonder alsmede hun stakeholders. Met een focus op het creëren van een veilige en leuke digitale leefwereld voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Naarmate gedurende de looptijd van het convenant meer partijen zich aansluiten zal de doelgroep breder worden.

Partijen die deelnemen aan het convenant dragen bij aan de ontwikkeling van een steviger fundament van digitale mensenrechten (digital rights) voor iedereen in de stad. Dit fundament staat onder druk door het toenemende gebruik van technologie. De ambitie van dit convenant is om naast digitaal bewustzijn te stimuleren, ook een bijdrage te leveren aan de totstandkoming en uitvoering van de agenda voor digitale mensenrechten in Amsterdam en samen ervoor te zorgen dat digitaal bewustzijn op de agenda blijft binnen de eigen organisatie.

Uitnodiging

De ambities zijn groot en noodzakelijk. Derhalve is samenwerking essentieel. Dit convenant kan tevens worden gezien als een uitnodiging om samen te werken om digitaal bewustzijn te stimuleren in Amsterdam. Periodiek is het mogelijk om aan te sluiten bij het convenant door als organisatie het convenant te ondertekenen.

Ik ben nieuwsgierig!

Algemeen contact: mail@digitalrightshouse.org  

Direct contact: Jake Blok via jake@digitalrightshouse.org

-----

Er gebeurt een hoop bij Digital Rights House. Voel je vrij om contact met ons op te nemen.